เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

วิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาโท

(2,∞)-incidence Labeling Games on Incidence-Symmetric Graphs
ณัฐวรรณ ศรีผ่อง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
Γ-Induced-paired dominating graphs of paths
สหรัฐ สงวนพงษ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

Preparation, spectroscopic characterization, X-ray structures and bioactivities of new mononuclear transition metal (II) complexes containing benzoate and bipyridine derivatives
พิจิตรา ผิวเกลี้ยง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

Dissipative particle dynamics simulation of mechanical properties of single-walled carbon nanotube-polyisoprene composites
รังสิมันต์ เกษแก้ว (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

การผลิตสารประกอบอะโรมาติกปริมาณมากจากน้ำมันชีวภาพ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ca/Ni/boronic-KIT-6
วชิราภรณ์ เกตุตุ้ม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

Biodiesel production from wasted palm oil using calcium oxide with strontium ion additive
อภิสิทธิ์ โพธิ์แก้ว (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

การศึกษากระบวนการผลิตและคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เชาว์ ตะสันเทียะ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท)

ผลของการใช้ไคโตซานเคลือบไข่ ต่อคุณลักษณะทางกายภาพ คุณภาพไข่ การต้านเชื้อจุลินทรีย์ และการยืดอายุการเก็บรักษาของไข่ไก่
พงศ์ธร สุขสนอง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลของความเป็นกรด-ด่างของดินและปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อประสิทธิภาพของราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา Glomus intraradices สำหรับข้าวโพดไร่ลูกผสมที่ปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ประสบโชค รื่นสุข (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลของซิลิกอนจากอุตสาหกรรมซีเมนต์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ภายใต้ระดับการให้น้ำที่แตกต่างกัน
เวธนี วัฒนเดชเสรี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การขยายพันธุ์และปริมาณสารทุติยภูมิของยอดไผ่ซางหม่นในสภาพปลอดเชื้อ
กนกวรรณ ส่งเสริม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การเพิ่มจำนวนยอดและปริมาณสารทุติยภูมิของกะเพราแดงในสภาพปลอดเชื้อ
เจิมอรุณ อุทัยแจ่มศรีผล (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ความแปรปรวนทางพันธุกรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมกับสถานที่ต่อปริมาณสารประกอบไขมันที่มีฤทธิ์ทางเภสัชในข้าว
กษิดิศ พร้อมเพราะ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

ผลของพลาสมาแบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และสารทุติยภูมิในผักกาดหอม (Lactuca sativa L.)
มณีรัตน์ สิงหวิบูลย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การพัฒนาคุณค่าทางโภชนะของรำละเอียดและรำสกัดน้ำมันเพื่อเป็นอาหารสัตว์ด้วยยีสต์จากโรงงานผลิตเบียร์
วนิดา เบี้ยทอง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

การบำบัดสี Telon Red M-3B และ Acid Red 2 โดย Paenibacillus sp. C29
ปรีย์หทัย ธีรางกูร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกล้วย (Musa acuminata) จีโนม AAA ด้วยรังสีแกมมาและตรวจสอบด้วยเครื่องหมายแฮตอาร์เอพีดี
ศิริญยา คาชิมา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การคัดเลือกกลิมเอสไรโบสวิตช์ประสิทธิภาพสูงในระบบเซลล์ Escherichia coli เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางรีเวิร์สเจเนติกส์ สำหรับเชื้อมาลาเรีย
จินดาพร กองสี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การลดสีย้อม Acid Red 2 โดยเซลล์แบคทีเรียและฟิล์มชีวภาพ Escherichia coli เพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางรีเวิร์สเจเนติกส์ สำหรับเชื้อมาลาเรีย
เกตุนารินทร์ ปั้นเพ็ง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การทำงานร่วมกันของกลุ่มแบคทีเรียลิกโนเซลลูเลส จากนาข้าวอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการย่อยฟางข้าว
พลอยปภัส จรรยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การระบุสปีชีส์และสปีชีส์ย่อยของแบคทีเรีย Paenibacillus polymyxa โดยใช้วิธีการทางชีวสารสนเทศศาสตร์
กนกนาฏ ปราบมาก (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดกะเม็ง
กรกนก เอกโยธินวงศ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

Development of carbon quantum dots with chitosan encapsulation for biosensor application
อัจจิมา พุ่มเกลี้ยง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

การพอกเมล็ดพันธุ์ผักกาดแก้วอินทรีย์ด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อป้องกัน Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum สาเหตุโรคเน่าเละ
อุษณีย์ นรฮีม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์)

การศึกษาความเค็มที่มีผลต่อทุเรียนพันธุ์ก้านยาวที่ปลูกในจังหวัดนนทบุรี
กันตพงษ์ แก้วกมล (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์)

การศึกษาบริบทของชุมชนเกษตรกรในการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยพีจีเอส
สวรรค์ มณีโชติ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์)

ผลของการใช้ปุ๋ยมูลไก่ร่วมกับถ่านชีวภาพต่อสมบัติของดิน การเจริญเติบโตและผลผลิตของผักสลัดกรีนโอ๊คที่ปลูกในดินกรด
สุทธวรรณ วชิรธนุศร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์)

การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์
คณิต สุขรัตน์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์)

Crystal engineering of luminescent zinc metal-organic frameworks based on benzene-1,3,5-triyl-tris (benzoic acid) and N-donor mixed ligands
เกณิกา คชสารทอง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

Synthesis, crystal structure and metal ions adsorptions of novel zinc-barium based metal-organic frameworks
ณัฎฐากร ผดุงศักดิ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

Crystal engineering, carbon dioxide sorption and luminescent sensing properties of lanthanide coordination polymers containing rigid planar ligands
ณัชชา พลจันทร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การศึกษาการจัดเรียงตัวด้วยตนเองของโครงสร้างผลึกคอลลอยด์ด้วยเทคนิคการเคลือบแบบหมุนเหวี่ยง (spin coating)
แพร นพกวดฤทธิเดช (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของไฮดรอกซีอะพาไทต์ที่เตรียมจากเปลือกไข่ไก่และการประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีการแพทย์
วัลลภา ตระกูลวรรณชัย (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การสังเคราะห์คอปเปอร์ออกไซด์ด้วยกระบวนการจัดเรียงตัวด้วยตัวเองบนกระดาษและการศึกษาถึงการประยุกต์ใช้งานเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
ณิชากร ภูตานนท์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การพัฒนาวัสดุดูดซับจากอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยวัสดุชีวภาพเหลือทิ้งเพื่อการกำจัดสีย้อมในน้ำ
ขวัญดี แช่มช้อย (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การศึกษาการห่อหุ้มกรดแกลลิกและความเป็๋นไปได้ในการควบคุมและปลดปล่อยในวัสดุเชิงประกอบของแบคทีเรียเซลลูโลส
ณัชชา ชื่นชม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ)

การสังเคราะห์กราฟีนจากไอของแอลกอฮอล์ในบรรยากาศของก๊าซอาร์กอน
กิตติพงษ์ น้ำจันทร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

การพัฒนารามานสเปกโตรสโคปแบบส่งผ่านสาหรับการวิเคราะห์ทางเคมี
ปิยะวัฒน์ แก้วใจจง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

การเตรียมเส้นใยนาโนโดยวิธีการปั่นด้วยไฟฟ้าสถิตของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีอนุภาคนาโนของเงินผสมและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ปาริฉัตร คำดีบุญ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

ผลกระทบของกระบวนการต้มในกรดอะเซติกต่อการปลูกแกรฟีนบนทองแดงและเหล็กสแตนเลสด้วยวิธีเคลือบผิวด้วยไอเคมี
ภูริดา ก๊กมาศ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์)

การแปลงข้อความทวิตเตอร์ภาษาไทยให้เป็นมาตรฐานโดยใช้ไอพีเออัลกอริทึม
สรรเพชญ พูลสุขโข (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การศึกษาการรองรับการขยายขนาดของเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์
สรณัฐ ชัยเพ็ชร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การสร้างแพทเทิร์นตุ๊กตาโครเชต์จากการวาดสองมิติ
พิฆเนศ นาคจั่น (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การจัดสรรแบนด์วิดท์แบบละเอียดในเครือข่ายกำหนดด้วยซอฟต์แวร์
วิศรุต คุ้มเงิน (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การพยากรณ์ลิงค์ความสัมพันธ์ที่ขาดหายโดยใช้คุณสมบัติน็อนโอเวอร์แลปและเครือข่ายสังคมหลายแหล่ง
ชัยณรงค์ ศิริทรัพย์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การลดเวลาการโอนย้ายแอพพลิเคชันข้ามศูนย์ข้อมูลด้วยวิธีการกระจายโหลดแบบขนานบนโพรโตคอลทีซีพี
วงศ์ธร ทองถาวร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผลกระทบของขนาดไอคอนและขนาดเมนูแบบกริดต่อการเลือกเมนูบนสมาร์ทโฟน
วลียา ตาเดอินทร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

อิทธิพลของวิธีการนำเสนอรูปภาพใบหน้าบุคคลที่มีผลต่อการระลึกได้ของรหัสผ่านระหว่างกลุ่มผู้ใช้ทั่วไปและผู้สูงอายุ
ปรัญญา จิตติบำรุงรักษ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กไข่ขาวสำเร็จรูป
อรัชพร ดีประเสริฐ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่เสริมโปรตีนจากไข่และถั่วเหลือง
ภัคชัญญา ศิริวรรณ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

การสลายสารปนเปื้อนคาร์เบนดาซิมในน้ำ โดยใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิส บนฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ ภายใต้แสงจากดวงอาทิตย์
อรรถบูรณ์ วิทูวิทยา (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

สัดส่วนของเงินและโครงสร้างผลึกอะนาเทสต่อรูไทล์ที่เหมาะสมในการกำจัดสปอร์ของ Bacillus subtilis ในน้ำ ด้วยเส้นใยนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ชัญฐิศา ประพันธ์พจน์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

การกำจัดสปอร์ของ Bacillus subtilis ในน้ำด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสโดยใช้แผ่นกรองใยแก้วเคลือบผงไทเทเนียมไดออกไซด์
ตวงพร รอดพิทักษ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

คุณลักษณะของฟอสฟอรัสที่ปลดปล่อยจากการชะละลายของใบไม้จากต้นแสมขาวและโกงกางใบใหญ่
กุลกานต์ ช่วยบำรุง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

การคัดแยกแบคทีเรียจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อย่อยสลายสารที่ก่อให้เกิดกลิ่น
มัลลิสา งอกงาม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

การกำจัดธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยระบบ sequencing batch reactor (SBR) โดยใช้ตัวกลางเส้นใยที่ไม่เคลื่อนที่
กิตติชนม์ เรืองศรี ภัทรนาวิก (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียจากถิ่นที่อยู่อาศัยในป่าชายเลนประเทศไทยและผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโตของไซยาโนแบคทีเรียชนิด Mastigocladus sp.
ธัญวรัตน์ อักษรศรี (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างระหว่างส่วนกลับของค่าเฉลี่ยประชากรปรกติ เมื่อทราบค่าสัมประสิทธิ์การแปรผันและปริภูมิพารามิเตอร์มีขอบเขต
กุลนิดา เหมะรักษ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

การศึกษาสมรรถนะการคัดเลือกตัวแปรและตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงอันดับเมื่อตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุโดยใช้ขั้นตอนวิธีมอนติคาร์โลโซ่มาร์คอฟก้าวกระโดดย้อนกลับได้
ชลนรรจ์ สุขทั่วญาติ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

ช่วงความเชื่อมั่นสำหรับผลต่างมัธยฐานของการแจกแจงล็อกปรกติ
อุษณีย์ จันทะสุวรรณ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

ประสิทธิภาพของช่วงความเชื่อมั่นสำหรับค่าเฉลี่ยของการแจกแจงปัวซงภายใต้ข้อมูลจากกระบวนการทำใหม่
โชติกา ราษีกุล (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

การใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการคัดเลือกตัวแปรในการวิเคราะห์การถดถอย
ชญานิน อินกว่าง (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

การเปรียบเทียบวิธีการประมาณค่าแบบช่วงสำหรับค่าเฉลี่ยประชากรที่มีการแจกแจงปรกติของข้อมูลที่ถูกปัดเศษ
ดวงตา สิงหกลางพล (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบพีนอลไลซ์ในตัวแบบการถดถอยลอจิสติกภายใต้ข้อมูลที่มีมิติสูงแบบบางเบา และตัวแปรทำนายมีความสัมพันธ์กันสูง
วรางคณา วัชรเสถียร (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

ผลกระทบของฟังก์ชันเชื่อมโยงและตัวแบบที่มีผลต่อช่วงความเชื่อมั่นสำหรับพารามิเตอร์ส่วนประกอบแบร์นูลลี
สุนิสา จันทร์น้ำท่วม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์)

ระดับปริญญาเอก

Association mapping of secondary growth traits in rubber tree (Hevea brasiliensis)
กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ)

A flexible, discrete and smooth capture-recapture model based upon counts of repeated identifications using validation samples
ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

บทบาทของส่วนผสมร่วมกันต่อคุณภาพของเค้กเนย
สุวรนี ปานเจริญ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

จลศาสตร์การย่อยสลายสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในระบบกรองชีวภาพซึ่งใช้แบคทีเรียที่คัดแยกจากบ่อบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ปฏิญญา สุขปัญญา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม)

Independent dominating graphs of paths and cycles
รุ่งรัตน์ สมานหมู่ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

The generalized Hyers-Ulam stability for the functional equations in quasi-β-normed spaces
อนุรักษ์ ธัญญเจริญ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

การพัฒนาการมีอยู่จริงของจุดตรึงที่อยู่ในเซตศูนย์ของฟังก์ชันกับการประยุกต์
ไผทเทพ คำรอด (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

On new iterative algorithms for solving the fixed point and variational inequality problems in Hilbert spaces
Dhakal, Shrijana (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

The technique for solving nonlinear matrix equations involving generalized contraction mappings via Ky Fan norms and Thompson metrics
กนกวรรณ แสวงทรัพย์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

ขอบเขตไม่เอกรูปบนการประมาณทวินามเชิงลบด้วยวิธีของสไตน์และฟังก์ชัน z
เกษร ใจอุ่น (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

A flexible, discrete and smooth capture-recapture model based upon counts of repeated identifications using validation samples
ปารวัณ ไพจิตรรัตนะ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

Modern and improved estimation strategies in some statistical models
อรวรรณ เหลืองสีเพชร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

Weighted optimality criteria for response surface designs with blocking factors
เพียงออ ยีสา (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

On new hyperstability for p-radical functional equations and p-radical reciprocal functional equations via fixed point method
ลัดดาวัลย์ เอี่ยมสมบูรณ์ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ)

ปีการศึกษา

< 2561 2560 2559 2558 2557 >

 <   ปีการศึกษา 2561   >