เปลี่ยนภาษา:  English

ผลงานไฮไลต์

วิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2560

ระดับปริญญาโท

An artificial-variable-free simplex method based on negative relaxation of dual problem
ชนิสรา ประยงค์หอม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์)

Adsorption of heavy metals using different functionalized carbon microsphere adsorbents from xylose
Doan, Chon Tien (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี)

Automated test assembly with minimum redundant questions based on bee algorithm
วรพล ล้วนตั้งศรีสุข(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ระดับปริญญาเอก

An effective approach to identifying and suggesting appropriate refactorings for long method bad smell removal
พนิตา เมนะเนตร (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)

ปีการศึกษา

< 2561 2560 2559 2558 2557 >

 <   ปีการศึกษา 2560   >