งานบัณฑิตศึกษา / งานวิจัย

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

SCI TU ขอแสดงความยินดีกับ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCI TU) ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในงาน “วันเชิดชูเกียรตินักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2566” ณ ห้อง Concert Hall อุทยานการเรียนรู้ป๋วย 100 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่...

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา “ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา “ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ”

Sci-Innovative Talk Series: Ep.1/2023 ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมงานเสวนา "ปลดล็อคงานวิจัย ต่อยอดสู่ธุรกิจ" ร่วมรับฟัง ความท้าทาย จุดเริ่มต้น และแรงบันดาลใจในการพลิกโฉมสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงธุรกิจได้ จาก...

คลีนิกบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

คลีนิกบริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย

. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริการให้คำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยฟรี ✨ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้บริการคำปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแก่บุคลากรและนักศึกษาที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์หรือปัญหาพิเศษ...

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ.ดร.ญาณิศา ชัยยา ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : อ.ดร.สิริพงศ์ ศิริสุขอ.ดร.ชยธร...

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อสมาชิกในศูนย์ ผศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ผศ....

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวชิ าการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat University Center of Excellence in Food Science and Innovation หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษาAssociate Professor Dr. Prapasri...

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์อ. ดร.ปกป้อง ส่องเมืองอ.กฤตคม...

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1)ผศ. ดร.มณฑิรา...

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) รศ....

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่มผศ. ดร.อดุลย์...