งานวิจัยคณะฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564 ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564 ประเภทอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประจำปี 2564...

รศ.ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์)

รศ.ดร.สุภกร บุญยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับสองรางวัลจากงาน Japan Design, Idea and Invention Expo 2021 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2021 (ในรูปแบบออนไลน์)

รางวัลเหรียญทอง จากผลงานวิจัย ไพรม์ บี0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับ อาหารสมอง (Prime B0051 plus from green tea extract for brain food.) Prime boost plus มีประสิทธิภาพในการบำรุงสมองมีส่วนประกอบหลักคือ ชาเขียวซึ่งมีส่วนประกอบที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย์...

ผลงานวิจัย สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา

ผลงานวิจัย สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา

สถิติทดสอบสำหรับผลต่างของค่าเฉลี่ยในการวิเคราะห์อภิมานที่ไม่มีการรายงาน ค่าความแปรปรวนในแต่ละการศึกษา A simple test for difference of means in meta-analysis without study-specific variance information อาจารย์ ดร.ภทรวรรณ  แสงนวกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ บทคัดย่อ...

ผลงานวิจัย ศึกษาผลของยางธรรมชาติมาลิเอตอิพ็อกซิไดซ์เป็นสารเคลือบผิวในพอลิเมอร์ชีวภาพ

ผลงานวิจัย ศึกษาผลของยางธรรมชาติมาลิเอตอิพ็อกซิไดซ์เป็นสารเคลือบผิวในพอลิเมอร์ชีวภาพ

ศึกษาผลของยางธรรมชาติมาลิเอตอิพ็อกซิไดซ์เป็นสารเคลือบผิวในพอลิเมอร์ชีวภาพ Influence of maleate epoxidized natual rubber as coating material for biopolymer รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ สาขาวิชาเคมี บทคัดย่อ (ภาษาไทย) วัสดุเชิงประกอบทางชีวภาพ...

ผลงานวิจัย คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus plantarum BCC47723 และ Bacillus subtilis BCC42005

ผลงานวิจัย คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus plantarum BCC47723 และ Bacillus subtilis BCC42005

คุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Lactobacillus plantarum BCC47723 และ Bacillus subtilis BCC42005 Probiotic Properties of Lactobacillus plantarum BCC47723 and Bacillus subtilis BCC42005 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อวันวี เพชรคงแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

ผลงานวิจัย การย้อมเอโซอิกและการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตของ ผ้าไหมด้วยสารพอลิฟีนอลจากพืช

ผลงานวิจัย การย้อมเอโซอิกและการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตของ ผ้าไหมด้วยสารพอลิฟีนอลจากพืช

การย้อมเอโซอิกและการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลตของ ผ้าไหมด้วยสารพอลิฟีนอลจากพืช Azoic Dyeing and Ultraviolet Protection of Silk using Plant Polyphenols ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา วุฒิกานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ Abstract This study investigated azoic dyeing...

ผลงานวิจัย การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยโปรตีนกาวไหม ส้าหรับกำจัดสีย้อมจากน้ำ

ผลงานวิจัย การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยโปรตีนกาวไหม ส้าหรับกำจัดสีย้อมจากน้ำ

การพัฒนาอนุภาคแม่เหล็กระดับนาโนเคลือบด้วยโปรตีนกาวไหมส้าหรับกำจัดสีย้อมจากน้ำ Development of silk sericin-capped magnetic nanoparticles for dye removal from water โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ บทคัดย่อ (ภาษาไทย)...

ผลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยผักตบชวาและโฟมพอลิยูริเทนเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมัน

ผลงานวิจัย การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยผักตบชวาและโฟมพอลิยูริเทนเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมัน

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลสที่เตรียมจากเส้นใยผักตบชวาและโฟมพอลิยูริเทนเพื่อประยุกต์ใช้งานเป็นวัสดุดูดซึมน้ำมัน Development of cellulose from water-hyacinth (Eichhornia crassipes) and polyurethane foam sponge based composite for oil adsorption โดย รองศาสตราจารย์...