กลุ่มวิจัย (Research Unit) / COE

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านพีชคณิตและการประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ.ดร.ญาณิศา ชัยยา ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : อ.ดร.สิริพงศ์ ศิริสุขอ.ดร.ชยธร...

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทานและคุณค่าแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชื่อสมาชิกในศูนย์ ผศ. ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ผศ....

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวชิ าการด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์Thammasat University Center of Excellence in Food Science and Innovation หัวหน้าศูนย์ :  รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษาAssociate Professor Dr. Prapasri...

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์อ. ดร.ปกป้อง ส่องเมืองอ.กฤตคม...

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านสถิติเชิงทฤษฎีและคำนวณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.พัทธ์ชนก ศรีสุรเดชชัย ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1)ผศ. ดร.มณฑิรา...

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านเคมีสิ่งทอและพอลิเมอร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) รศ....

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านจุดตรึงและการหาค่าเหมาะที่สุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่มผศ. ดร.อดุลย์...

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หฟน่วยวิจัยด้านนวัตกรรมเซนเซอร์และอุปกรณ์นาโนอิเล็กทรอนิกส์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : ผศ. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ  ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) ดร.สายัณห์...

หน่วยวิจัยด้านวัสดุคาร์บอนและนวัตกรรมเคมีสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุคาร์บอนและนวัตกรรมเคมีสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุคาร์บอนและนวัตกรรมเคมีสีเขียวแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รศ. ดร.พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) รศ. ดร.นภาพร...

หน่วยวิจัยด้านวัสดุฉลาดจากชีวมวลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุฉลาดจากชีวมวลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หน่วยวิจัยด้านวัสดุฉลาดจากชีวมวลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.สอาด ริยะจันทร์ ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย : (1) ดร.พรรณณิภา...