เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาเคมี

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 65 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            96 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

สาขาวิชาเคมี เป็นสาขาที่ผสมผสานความรู้ด้านเคมีบริสุทธ์และเคมีประยุกต์เข้าด้วยกันทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยองค์ความรู้และคุณภาพของอาจารย์ในหลากหลายด้าน รวมทั้งยังมีความร่วมมือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คำอธิบายหลักสูตร

ผู้เรียนจะรู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมีและเคมีประยุกต์ จะศึกษาและทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัว รวมทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต เช่น การพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  และเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ผ่านการเรียนการสอนของอาจารย์ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากร องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสาขานี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากมาย

การฝึกงานหรือสหกิจ

วิชาฝึกงานได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาศไปฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4 กำหนดชั่วโมงการฝึกงานอย่างน้อย 150 ชั่วโมง )

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตั้งแต่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรี

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิทยาศาตร์  
 • นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์
 • ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และหน่วยงานรัฐ
 • ผู้จำหน่ายสารเคมี เครื่องมือ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 • ผู้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
 • ตำรวจ ทหาร ในส่วนงานเคมี เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย

รอบรู้ในหลักการทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ รู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมี และมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นทำเป็น มีความใฝ่รู้
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สาขาวิชาเคมี เป็นสาขาที่ผสมผสานความรู้ด้านเคมีบริสุทธ์และเคมีประยุกต์เข้าด้วยกันทำให้เกิดผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ ด้วยองค์ความรู้และคุณภาพของอาจารย์ในหลากหลายด้าน รวมทั้งยังมีความร่วมมือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีโครงการแลกเปลี่ยนทั้งนักศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผลงานวิจัยได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

คำอธิบายหลักสูตร

ผู้เรียนจะรู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมีและเคมีประยุกต์ จะศึกษาและทำความเข้าใจถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ และที่อยู่รอบตัว รวมทั้งการพัฒนาทางเทคโนโลยี ที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต เช่น การพัฒนายา วัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ  และเป็นจักรกลสำคัญในศาสตร์ใหม่ เช่น นาโนเทคโนโลยี เป็นต้น สามารถต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานวิจัย ที่สามารถนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ผ่านการเรียนการสอนของอาจารย์ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม และยังได้รับความร่วมมือจากบุคลากร องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลงานวิจัยของสาขานี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติมากมาย

การฝึกงานหรือสหกิจ

วิชาฝึกงานได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับในหลักสูตร โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาศไปฝึกงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (ฝึกงานเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4 กำหนดชั่วโมงการฝึกงานอย่างน้อย 150 ชั่วโมง )

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถขอคำปรึกษาจากอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตั้งแต่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรี

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักวิทยาศาตร์  
 • นักวิจัย
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์
 • ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้านเคมี ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และหน่วยงานรัฐ
 • ผู้จำหน่ายสารเคมี เครื่องมือ และ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
 • ผู้บริหารจัดการด้านความปลอดภัยจากสารเคมี
 • ตำรวจ ทหาร ในส่วนงานเคมี เช่น กองพิสูจน์หลักฐาน งานตรวจสอบวัตถุต้องสงสัย

รอบรู้ในหลักการทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ รู้ซึ้งในศาสตร์ทางเคมี และมีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง คิดเป็นทำเป็น มีความใฝ่รู้
ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 65 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    132 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            96 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร: