เปลี่ยนภาษา:  English

ปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ (ดูจาก
  ประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า
  9 หน่วยกิต GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            93 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-986-9157
  http://www.cs.tu.ac.th/
  Cstu Hotnews

ใครที่ชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยี ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และแอปพลิเคชันครบทั้งกระบวนการ การออกแบบและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้นเพื่อนำไปต่อยอดเป็นระบบ AI หรือ Data Science กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสายงานใหม่เหมาะกับกลุ่ม Gen Z อย่าง UI/UX ที่ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และหลักการตลาด เพื่อออกแบบระบบหรือผลิตสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ตรงใจผู้ติดตามทั้งหลาย ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในทุกวงการ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก “คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ” จัดการเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งทฤษฎีออโตมาตา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ Network ในแนวกว้างอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างพื้นฐานอันเข้มแข็งให้ผู้เรียนสามารถไปต่อยอดด้านเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีอิสระในการออกแบบวิชาเลือกเฉพาะทางเหล่านี้ได้ตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเป็นวิชาโท ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและการจัดการซอฟต์แวร์
และวิทยาการข้อมูล โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะที่ทุกองค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ รวมไปถึงการสร้าง
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งผู้เรียนซึ่งอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้เช่นเดียวกัน

การฝึกงานหรือสหกิจ

ในทุกวิชาเอกนักศึกษาสามารถฝึกงานหรือทำสหกิจ ในองค์กรชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สหกิจเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บแอปพลิเคชัน เกม โปรแกรมระบบต่างๆ
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิทยาการข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ
 • นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ
 • นักออกแบบ UI/UX
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย หรือระบบศูนย์ข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

พื้นฐานสำคัญจริงๆ ทำให้เรามีต้นทุนการต่อยอดได้เร็วหรือช้าต่างจากคนอื่น

ใครที่ชื่นชอบทางด้านเทคโนโลยี ต้องถูกใจหลักสูตรนี้อย่างแน่นอน ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม และแอปพลิเคชันครบทั้งกระบวนการ การออกแบบและดูแลระบบสารสนเทศและเครือข่ายเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเข้มข้นเพื่อนำไปต่อยอดเป็นระบบ AI หรือ Data Science กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสายงานใหม่เหมาะกับกลุ่ม Gen Z อย่าง UI/UX ที่ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์และหลักการตลาด เพื่อออกแบบระบบหรือผลิตสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้ตรงใจผู้ติดตามทั้งหลาย ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงมากในทุกวงการ

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาเอก “คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ” จัดการเรียนรู้ถึงพื้นฐานของศาสตร์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งทฤษฎีออโตมาตา สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ Network ในแนวกว้างอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างพื้นฐานอันเข้มแข็งให้ผู้เรียนสามารถไปต่อยอดด้านเฉพาะทางในด้านต่างๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กระบวนการซอฟต์แวร์และการพัฒนา การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก

นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีอิสระในการออกแบบวิชาเลือกเฉพาะทางเหล่านี้ได้ตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจเป็นวิชาโท ได้แก่ การสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและการจัดการซอฟต์แวร์
และวิทยาการข้อมูล โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นทักษะที่ทุกองค์กรขนาดใหญ่จำเป็นต้องใช้ รวมไปถึงการสร้าง
งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ซึ่งผู้เรียนซึ่งอยากเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถเลือกเรียนหลักสูตรนี้ได้เช่นเดียวกัน

การฝึกงานหรือสหกิจ

ในทุกวิชาเอกนักศึกษาสามารถฝึกงานหรือทำสหกิจ ในองค์กรชั้นนำต่างๆ ซึ่งเป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ (สหกิจเริ่มต้นในภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 และสิ้นสุดในภาคเรียนแรกของชั้นปีที่ 4)

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม.ธ. หรือสถาบันการศึกษาชั้นนำอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บแอปพลิเคชัน เกม โปรแกรมระบบต่างๆ
 • นักทดสอบซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิทยาการข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและธุรกิจ
 • นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ
 • นักออกแบบ UI/UX
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย หรือระบบศูนย์ข้อมูล
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล

พื้นฐานสำคัญจริงๆ ทำให้เรามีต้นทุนการต่อยอดได้เร็วหรือช้าต่างจากคนอื่น

ภาษาไทย ภาคปกติ
ระยะเวลา: 4 ปี
จำนวนรับเข้า: 70 คน

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา:

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เช่น สายสามัญ กศน. ปวช. หรือมีวุฒิจากต่างประเทศ (ดูจาก
  ประกาศแนวทางการเทียบวุฒิการศึกษาฯ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกัน
  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาทางคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษรวมกันไม่น้อยกว่า
  9 หน่วยกิต GPAX ไม่ต่ากว่า 2.75

จำนวนหน่วยกิต:

 • จำนวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า    129 หน่วยกิต
  • วิชาศึกษาทั่วไป                   30 หน่วยกิต 
  • วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า            93 หน่วยกิต
  • วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า          6 หน่วยกิต

ค่าเล่าเรียน:

 • ภาคการศึกษาละ 17,300 บาท (เหมาจ่าย)

สถานที่ศึกษา:

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ติดต่อหลักสูตร:

  02-986-9157
  http://www.cs.tu.ac.th/
  Cstu Hotnews