คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับ บริษัท เบลนเดต้า จำกัด ร่วม“ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU)” ระหว่างหน่วยงาน

4 ต.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (4 ตุลาคม 2566) ณ ห้องกระจก อาคารบรรยายรวม 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เบลนเดต้า จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ครั้งนี้

ซึ่งบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กับ บริษัท เบลนเดต้า จำกัด เพื่อร่วมแบ่งปันข้อมูล ร่วมให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา ให้คำปรึกษาด้านมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร การร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พฤทธิวิทยา รองหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวแทนหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

            พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เล็งเห็นว่าการที่นักศึกษาของสาขาวิชาได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติฝึกฝนทักษะเพื่อแก้ไขปัญหาจริงในวงการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีด้านข้อมูลมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากกระบวนการและผลลัพธ์ของการศึกษาและวิจัยปัญหาจริงจากภาคอุตสาหกรรมทำให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา เป็นต้นทางของการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวงการวิจัยด้านข้อมูล กอปรกับบริษัท เบลนเดต้า จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกและให้บริการด้าน Big data เพื่อสนับสนุนการทำงานและการตัดสินใจในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความสนใจที่จะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลากหลายด้าน อาทิ การแบ่งปันข้อมูล การร่วมให้คำปรึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การให้คำปรึกษาด้านมุมมองจากภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาหลักสูตร การร่วมกันจัดกิจกรรมเชิงวิชาการ เป็นต้น
เพื่อทำให้ความร่วมมือมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นสำหรับแผนการและกิจกรรมที่จัดร่วมกันในอนาคตจึงมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่างเราทั้งสองหน่วยงานขึ้น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

            รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ บริษัท เบลนเดต้า จำกัด ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยของนักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในโลกของอุสาหกรรมด้านข้อมูล นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาความรู้และทักษะของนักศึกษาในบริบทของการทำงานจริง เช่น การจัดกิจกรรม  Hackathon และ การจัด Workshop การฝึกงาน เป็นต้น 

            นอกจากนั้น คณะฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีรวมถึงต่อยอดนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึงการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีความพร้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

คุณณัฐนภัส รชตะวิวรรธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เบลนเดต้า จำกัดกล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า 

จุดเริ่มต้นเกิดจากประสบการณ์ตัวเอง ผมเริ่มจากการเป็นวิศวกร โตมากับการที่เราได้ไปให้บริการให้กับลูกค้า และได้เจอความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ทั้ง บุคลากร เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ การใช้เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จึงเกิดเป้าหมาย ว่าถ้าวันนึงเรามีโอกาส ก็อยากจะผลักดันในเรื่องเหล่านี้ให้ดีขึ้น และเมื่อได้มีโอกาสจริง ๆ เราก็เลยมีภารกิจหลักว่าจะต้อง เราไม่สามารถโตคนเดียวได้ เราจะต้องสร้างสภาพแวดล้อม ซึ่งไม่ใช่แค่บุคลากร แต่มีทั้งพาร์ทเนอร์ เครือข่าย พันธมิตรต่าง ๆ และ ที่สำคัญมาก ๆ คือภาคการศึกษา ซึ่งเป็นต้นน้ำในการผลิตบุลากรให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจากเรื่องนี้ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก ๆ ที่จะได้เข้ามาร่วมวางแผน ร่วมดีไซน์ และก็คิดว่าจากประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดนี้ ที่เป็นผู้พัฒนาซอฟแวร์โดยตรง เราก็สามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ มาประยุกต์ใช้ เพื่อร่วมกันสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต และหวังว่าวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะมาร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกัน