SCI-TU มอบเกียรติบัตรให้กับ “นักศึกษา SCI-TU ที่สร้างชื่อเสียงที่ดีและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ” ประจำเทอม 1 ปีการศึกษา 2566

16 ม.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 16 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร แก่นักศึกษาผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดี ให้กับคณะฯ ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 สิงหาคม 2566 อีกทั้งกล่าวชื่นชม ให้กำลังใจ แก่นักศึกษาที่สร้างสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงฯ ให้คณะฯ ทุกคน

โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาสร้างชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ มีดังนี้

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ได้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงที่ดีให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 16 มกราคม 2567
รายชื่อนักศึกษาสร้าคุณประโยชน์และชื่อเสียงทีดีใหก้บคณะฯ
ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566
ลำดับชื่อ-นามสกุลสาขาวิชา
1นางสาวณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2นางสาววีนัส สังข์ทองสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
3นางสาววรรณรดา ศรีกิตติทัศณ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
4นายสุดยอด สุดลาภาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
5นางสาวธนพร รักจรรยาบรรณสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
6นายปิยะวัฒน์ กานต์ยาทัศน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
7นายสุกิมต์ นุกูลวัฒนวิชัยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
8นางสาวกฤตพร ชัยเวชสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
9ดารัณ โปร่งจิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
10นางสาววันวิสาข์ ระมั่งทองสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
11นางสาวยาโยอิ ชินโดสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
12นายกฤษณะ รักน้อยสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13นางสาวชนิกานต์ บุญลือสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
14นางสาวศศิธร ศรีครามสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
15นายวงศกรณ์ พัฒนมาศสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
16นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
17นายศิริพงษ์ สุกดีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
18นางสาวญาดา นุ่มอยู่สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
19นางสาวณิรชา ขำทรงสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
20นางสาววริศรา สุรัตตะเศรณีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
21นางสาวภาวิณี แสงสุขสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
22นางสาวพรชนก เดชมณีสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
23รินรดา สระทองอ่อนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
24ญาณิศา โพธิสมภรณ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
25สุวิกร บุญคงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
26ปิยวรรณ เขียวกุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
27วรรนิดา ไชยพันนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
28ภัทรมน อุบลวรรณสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
29ชุตินันท์ ไตรยะสิทธิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
30ธีรุตม์ งามจิตวิทยากุลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
31สิรดนัย เด่นดายังสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
32ศรุตา ยงสกุลชัยสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
33อัญมณี ทาราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
34นายกฤษณชัย ยอดอรทัยสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
35นางสาวพิรญาณ์ ยอดแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
36นางสาวกรกมล ตั้นเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
37นายสรวิชญ์ นิลดวงสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
38นายเชาวณ์กิติพัฒน์ ขันทะชาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
39นายปาฤหัสบดิน อักษรกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
40นางสาวเยาวลักษณ์ วิลัยลานสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
41นางสาวรุ่งขนิษฐา ศักดิ์บุญญารัตน์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
42นางสาวนัฐลดา ศรีวิชัยสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
43นางสาวพิมพ์นิภา บุญร่วมสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
44นางสาวสุรภา จงจอหอสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
45นางสาวสุชัญญา บุญล้นสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
46นางสาวพีรดา เสน่ห์หาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
47นางสาวพรพรรณ สันธินาคสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
48นางสาววรพรรณ ดงงามสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
49นางสาวสวรส กองอุดมสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
50นางสาวปัญโญภาส รัมพณีนิลสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
51นางสาวธัญญะรัตน์ อธิอัครศิริกุลสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
52นางสาวอภิชญา เหลี่ยงตระกูลชัยสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
53นางสาวปภัสรา พุทธิโชติสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
54นางสาวพิรญาณ์ ยอดแก้วสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
55นางสาวกรกมล ตั้นเจริญสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
56นายปณัย สกุลเกสรีวรรณสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
57นายอนุวัฒน์ แซ่ห้วงสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
58นายอธิป ศรีจันทร์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
59นายศุภโชค อรุณนวลสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
60นายพีรพล ปานโทนสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
61นายศรายุทธ ป้านนาคสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
62นายสุรพศ วงษ์ไพศาลสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
63นายสรวิชญ์ นิลดวงสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
64นายเชาวณ์กิติพัฒน์ ขันทะชาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
65นายกฤษฎา แสนคำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
66นายปาฤหัสบดิน อักษรกลางสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
67นายสัตยา บัวกล้าสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน