นศ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัล จากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564”

25 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ปี 2564
ใน 5 สาขาใหญ่ S curve โดยการเขียนโครงการ (proposal) เข้าประกวด
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการ จะถูกให้นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 (Thailand Research Expo 2021)
ณ โรงแรม Centara Garnd Cental World ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลดังนี้

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (ระดับปริญญาตรี)

 • รางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมสายอุดมศึกษา (พร้อมเงินรางวัล)
 • รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดีเด่น เหรียญทอง 🥇 (พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล)
  ผลงานเรื่อง ชลาศัยให้น้ำพืชและป้องกันดินเค็ม
  นายประกอบ เกิดท้วม นายสุรธัช พ่วงผจง และทีมนักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ระดับบัณฑิตศึกษา)

 • รางวัล ระดับดีมาก การเขียนข้อเสนอโครงการ ระดับดีมาก (พร้อมเงินรางวัล)
 • รางวัลผลงานนวัตกรรม ระดับดี เหรียญทอง 🥇 (พร้อมถ้วยรางวัลและเงินรางวัล)
  ผลงานเรื่อง อุปกรณ์ให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำขนาดเล็ก
  นายธนวัฒน์ โชติกุล นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาตรี)

รางวัลผลงานนวัตกรรม เหรียญเงิน
ผลงาน มายแพลนท์ กระถางอัจฉริยะดูแลต้นไม้อย่างเข้าใจ
นายวีรภัทร พุฒหอม และทีมนักศึกษาชั้นปี 3 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

โดยทุกผลงานมี รศ.ดร. วรภัทร ลัคนทินวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา