ขอแสดงความยินดี นายเวสารัช จรเจริญ ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี พ.ศ.2564

9 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี
กับนายเวสารัช จรเจริญ มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
.
🥈🏆 ได้รับรางวัลทะกุจิ ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับปริญญาโท ประจำปี พ.ศ.2564
จากสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
.
วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวัสดุเชิงประกอบของเซลลูโลส
ที่ได้จากสาหร่ายไกและพอลิยูริเทนโฟมเพื่อการใช้งานด้านบรรจุภัณฑ์
.
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์
และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อำมาตย์โยธิน