คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564

1 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ

ระหว่างวันที่ 1-13 มิถุนายน 2564

ามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 25
โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อตามช่องทาง ดังนี้