คณะวิทย์ มธ. ได้รับการจัดอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้าน “ไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประจำปี 2564

7 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการจัดอันดับ 3 สถาบันการศึกษาของรัฐด้าน “ไอทีและเทคโนโลยีสารสนเทศ” ประจำปี 2564 จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม จัดโดย สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา (Thailand Education Ranking: TER)

สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา (Thailand Education Ranking: TER) ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 7,720 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ คือ วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง ระหว่างเดือน มีนาคม – ธันวาคม และประกาศผลการโหวตในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี