คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

13 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแจ้ง ช่องทางติดต่อราชการ

จนถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2564

ามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 26
โดยสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร และติดต่อตามช่องทาง ดังนี้