ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87

10 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับโล่เกียรติยศประเภทศิษย์เก่าดีเด่นในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87

1.นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา 2541
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Senior Principal Visionary Architect Kasikornbank Labs

2.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา 2541
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

3.นายพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์ สาขาวิชาเคมี
เข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา 2537
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ(ผู้ก่อตั้ง) บริษัท นิชิกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด