ขอเชิญบุคคลากรใหม่และท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

13 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

📢ฝ่ายบริหารบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญบุคคลากรใหม่และท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564”
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
« หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่มืออาชีพ (อาจารย์ใหม่) »

📍หัวข้อ “หลักเกณฑ์ การเตรียมความพร้อม และแนวทางการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” เวลา 10.00-12.00 น.
📍หัวข้อ Road to Accomplished Researchers: Series 2 “บริบทการให้ทุนวิจัยสมัยใหม่กับการขอทุน” เวลา13.00 – 15.00 น.
โดยศาสตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ

📍หัวข้อ “ข้อกำหนดและระเบียบด้านวิชาการและกิจกรรมวิชาการของคณะ” เวลา 15.00-16.00 น.
โดย อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

📍หัวข้อ “ครูมืออาชีพ กับจริยธรรมในการทำงาน” เวลา 16.00-17.00 น.
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาศรี เทพรักษา (หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
ครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้ https://forms.gle/nVCniuyzsskfp9h19

.

📢ฝ่ายบริหารบุคคล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคคลากรใหม่และท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2564” ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ « หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนสู่มืออาชีพ (เจ้าหน้าที่ใหม่) »

📍บรรยาย หัวข้อ “ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ”
โดย คุณกฤตยชญ์ กุลวัฒน์ (กิ๊ก)
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

📍เสวนา หัวข้อ “แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากมืออาชีพ กับจริยธรรมในการทำงาน”
โดย คุณพิสมัย โพธิ์ศรี บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563 และ คุณกาญจนา โมธินา ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง QR-Code ใน Poster ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่านทาง link ต่อไปนี้ https://forms.gle/5HyAz5FpJrSrriAG6