ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัล “Certificate of Excellence” ผู้ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ

19 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำ มธ.ศูนย์ลำปาง) ได้รับรางวัล “Certificate of Excellence” ผู้ทำคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ EU ASEAN High-Performance Computing (HPC) Virtual School 2021: System Design and HPC Application ซึ่งจัดโดย the ASIAN HPC Task Force ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564

.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EU-ASEAN High-Performance Computing Virtual School 2021 นี้ จัดโดย the ASIAN HPC Task Force ตามกลไกการหารือระดับภูมิภาคที่เพิ่มพูนระหว่างสหภาพยุโรป -อาเซียน E-READI  (the Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างสหภาพยุโรป และอาเซียนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจากประสบการณ์ของสหภาพยุโรปในการบูรณาการระดับภูมิภาค

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมการออกแบบระบบซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และปรับปรุงสมรรถนะสำหรับระบบ HPC การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณขั้นสูงเพื่องานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติในการจำลองกลไกการทำงานระดับชีวโมเลกุล การประมวลผลขั้นสูงเพื่อสนับสนุนงานวิจัยพัฒนายาและวัคซีนต้านการระบาดของไวรัสโควิด 19 การวิจัยออกแบบยาเฉพาะบุคคล การโมเดลเพื่องานพยากรณ์อากาศการจำลองภูมิอากาศ วิทยาศาสตร์โลก เคมีบรรยากาศ การจำลองและการเตือนภัยพิบัติด้วยเครื่องคำนวณขั้นสูง ทั้งในภูมิภาคเอเชีย และสหภาพยุโรป

การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้คัดเลือกผู้สมัครกว่า 300 คนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ เข้าอบรมจำนวน 53 คน

ลำดับที่ประเทศจำนวน
1ไทย11
2บรูไน1
3กัมพูชา1
4อินโดนีเซีย16
5ลาว1
6มาเลเซีย7
7เมียนมาร์3
8สิงคโปร์2
9ฟิลิปปินส์8
10เวียดนาม3
  53

ในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้าร่วมอบรม และได้รับรางวัล  Certificate of Excellence คัดเลือกจากผู้ที่ทำแบบทดสอบของทุก session ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก