คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนี้

2 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอแจ้งช่องทางติดต่อราชการ

สำนักงานเลขานุการคณะฯ สาขาวิชา(หลักสูตรปกติ) และโครงการภาคพิเศษ

จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564

เนื่องจากปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 31)

โปรดติดตามข้อมูลข่าวสาร และสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้