รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่อง E-nose

18 ม.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่อง E-nose

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันศึกษาและภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันเตรียมความพร้อมพัฒนาเครื่องตรวจวัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยี E-nose (Electronic Nose หรือจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ทางเคมีขั้นสูง มาตรวจวัดกลิ่นเลียนแบบการดมกลิ่นของคน และเทียบเคียงกับการรับรู้กลิ่นรบกวนของคน โดยมีการดำเนินการเป็น 2 ช่วง ระยะที่ 1 ช่วงการพัฒนาเครื่อง E-nose พร้อมการกำหนดคุณลักษณะเชิงเทคนิค (Specification) ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี และ ระยะที่ 2 ช่วงการทดสอบ ตรวจวัดจริงภาคสนาม การเก็บข้อมูลระดับกลิ่นจากโรงงาน พร้อมการประมวลผล และการประเมินผลระดับ ค่าความเข้มกลิ่น ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี

.