SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์ นักศึกษา ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาโรคพืช ระดับดีเด่น

29 พ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉 SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์ นักศึกษา ป.โทหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์

🏆 คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย สาขาโรคพืช ระดับดีเด่น
ในงานการประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15

จากผลงานวิจัยเรื่อง ผลงานเรื่อง “ฟิล์มนาโนเซลลูโลสสำหรับเคลือบเปลือกทุเรียนเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศจีน”

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวรมย์นลิน จันทะวงษ์