ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ SCI-TU ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน

29 พ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 ท่าน

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา วุฒิกานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภทรวรรณ แสงนวกิจ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ