คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

23 ก.พ. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงบันทึกความร่วมมือ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพัตราภรณ์ สิโรดม ตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีความประสงค์จะร่วมกันพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้ นักศึกษาของคณะฯ มีโอกาสได้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง ก่อนสำเร็จการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะฯกับธนาคาร อีกด้วย

โดยพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

.