นักศึกษา ป.โท หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลที่ 3 จาก Startup thailand league 2022

20 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คว้ารางวัลที่ 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดผลงาน ในงาน Startup thailand league 2022 ซึ่งในงานนี้มีทีมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกว่า 140 ผลงาน

ผลงาน “แบค-บอล ดีท๊อกซ์ดิน” ชีวภัณฑ์ช่วยในการล้างสารเคมีและธาตุโลหะหนักในดิน เร่งการสลายตัวของสารเคมีและโลหะหนักตกค้างในดิน

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ
นักศึกษาระดับปริญญาโท ประกอบด้วย

  1. นายกชกร ไกรแก้ว
  2. นางสาวพรชนก เดชมณี
  3. นางสาววรริศรา สุรัตตะเศรณี
  4. นางสาวภาวิณี แสงสุข
  5. นางสาวณัฐมน วรรณวิทย์