SCI-TU ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ Faculty of Information Technology, Yarsi University ประเทศอินโดนีเซีย

22 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ 22 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. พร้อมทีมผู้บริหารและคณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมต้อนรับ คณบดี คณาจารย์ และนักศึกษา จาก Yarsi University ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสที่เดินทางมาเพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ Faculty of Information Technology, Yarsi University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือกันในด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาร่วมกันอย่างเป็นทางการ โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. และ Dr.Ummi Azizah Rachmawati, Faculty of Information Technology, Yarsi University ประเทศอินโดนีเซีย เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้