SCI-TU ร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

23 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

อาจารย์ ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุปผา เพชรรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นผู้แทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการระดมสมองเพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง Blank Space Club อพวช.