ฝ่ายประชาสัมพันธ์ SCI-TU จัดการอบรมความรู้เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ และ Work Shop สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ

24 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้จัดการอบรมความรู้เทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ และ Work Shop สำหรับบุคลากรภายในคณะฯ เพื่อให้บุคลากรภายในมีความรู้ เทคนิค ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดการอบรมออกเป็น 2 วัน จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่

1. Graphic for Branding
การสอนทำ Mood Board เพื่ออธิบายภาพรวมของ Brand และ Workshop การฝึกทำ mood board

2. Visual Marketing & Communication
การตลาดในแง่มุมของการสื่อสาร ผ่านสื่อ social media และพื้นฐานการทำ Braning

3. Content Marketing
การทำความเข้าใจรูปแบบ Content ต่างๆ (Educative, Sales & etc) การวาง Content Calendar ในแต่ละเดือนว่าควรมี Content รูปแบบไหนบ้าง เป็นสัดส่วนเท่าไหร่

โดยการอบรมทั้ง 3 หัวข้อได้รับความสนใจจากบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมอย่างคับคั่ง
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง S208 อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์