ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2564 และ 2565 ครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 และโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

1 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

🎉 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2564 และ 2565 ครูดีเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 และโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 88
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ดังต่อไปนี้

1️⃣ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2564 ประเภทศิษย์เก่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์
นายพีรศุทธิ์ บัณฑราภิวัฒน์
นายญาณวิทย์ รักษ์ศรี

2️⃣ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2565 ประเภทศิษย์เก่า
นายทินกร เหล่าเราวิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล ไมตรัตน์

3️⃣ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประจำปี 2565 ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์
นายชยานนท์ กฤตยาเชวง
อาจารย์ ดร.อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล

4️⃣ครูดีเด่น ประจำปี 2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา

5️⃣ครูดีเด่น ประจำปี 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์

6️⃣บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564
นางประไพ เทียนเทพ
นายจิตตพัฒน์ สงวนศิลป์

ทั้งนี้ รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในครั้งนี้อีกด้วย