กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชน ประจำปี 2565 ศูนย์ภาคกลาง

12 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

เกียรติบัตร การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

1️⃣ ระดับประถมศึกษา

2️⃣ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3️⃣ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เกียรติบัตร กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565

1️⃣ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2️⃣ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษากิจกรรมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

.

⭐️ ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ⭐️

1️⃣ ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เด็กชาย เชษฐ์มนุษา ไนดู , เด็กชาย ภัทรวุฒิ บางอ้น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ
เด็กชาย มิญชนะ กฤตสุทธาชีวะ , เด็กชาย อินทัช ตั้งกิตติมศักดิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เด็กชาย ศุภวิชญ์ ยรรยงชัยกิจ , เด็กชาย ปณิธิ สุนันท์กิ่งเพชร

รางวัลชมเชย
โรงเรียนราชินี 
เด็กหญิง ชัญญา ศรีประเสริฐ , เด็กหญิง พรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กุล
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
เด็กชาย ภัทรพล พุ่มเจริญ , เด็กชาย ก้องเกียรติ ว่องวุฒิพงศ์  
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
เด็กชาย พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธุ์ , เด็กชาย นพณัฎฐ์ พงศ์สินชินภัทร
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เด็กชาย ภูมิกวิน เจริญธรรมรักษา , เด็กชาย อิทธิณัฐ แสงอิ่ม 

2️⃣ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ , เด็กชายเมธัส  มณีดำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิง มณีจันทร์ วิเศษบรรจง , เด็กหญิง จิดาภา ทับเจริญ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
เด็กชาย จิรันธนิน กิตติวัฒนาชัย , เด็กหญิง ณัฐกานต์ รักษาชาติ

รางวัลชมเชย
โรงเรียนสตรีวิทยา
เด็กหญิง นันท์นภัส  ศิริอนุการวัฒนา , เด็กหญิง ปริชมน  ตันติศุภกรสกุล
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
เด็กชายนภหิรัณย์  สถิรประภากุล , เด็กชายธีรวีร์  ศรีสมบัติธนกิจ

3️⃣ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นาย คณิศร กิรติพงษ์วุฒิ , นาย ชนม์นิธิศ ชินาพิสุทธิ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนสตรีวิทยา
นางสาว ธีรินทร  หล่อภูมิพันธ์ , นางสาว แพรวา  หาญสมบูรณ์เดช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นางสาว เปมิกา ศุภลักษณ์ , นาย ณัฏฐกิตติ์ ศิริกาญจนโรจน์

รางวัลชมเชย
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
นางสาว ธนันญพร ดอนสระ , นางสาว ขวัญชนก  ไกรเทพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นาย ณัฐภัทร สุดาเกียรติสกุล , นาย ธานัท ทองวานิช

.

⭐️ ประกาศผลการแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ⭐️

1️⃣ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์
ด.ช.นภหิรัณย์ สถิรประภากุล , ด.ช.ธีรวีร์ ศรีสมบัติธนกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนสตรีวิทยา
ด.ญ. พิมพ์นารา สุตังคานุ , ด.ญ. ศิรดา ยกย่องเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ด.ช.ธรรมปพน สุขสุธรรมวงศ์ , ด.ช. ปัณณวิชญ์ สุขผล

รางวัลชมเชย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
นาย นนธนันธ์ ฤทธิภักดี , ด.ญ. ปาณกวิน ธันธรา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ด.ญ. สิริกัลยา วงศ์วิวัฒน์ , ด.ช. ก้องภพ บุญราศรี

2️⃣ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
นาย เกียรติศักดิ์ โพธาวิมลจรัส , นาย พีระ ประชาธนานุกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
นาย สุรมิศ บุญสม , นาย รุจิภาส ธรรมวิโรจน์ศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
นางสาว ภานรินทร์ ศรีคำรุณ , นาย พสิษฐ์ ชิงสกล

รางวัลชมเชย
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒
นาย รัฐภูมิ กิติภัทร์ถาวร , นาย วิสุทธิ์ ปัญญวรญาณ
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
นาย ธรรม์ชนก แทรกสุข , นางสาว ณัฐณิชา สินทะเกิด

.

📷 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 📷
(ศูนย์ภาคกลาง) ประจำปี 2565

.

📷 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 📷
(ศูนย์ภาคกลาง) ประจำปี 2565

.

กำหนดการแข่งขันตอบปัญหา-กระบวนการ_2565

.

📌 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(ศูนย์ภาคกลาง) ประจําปี2565

.

📌 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์
(ศูนย์ภาคกลาง) ประจําปี2565

.

.