ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังกระบวนการสรรหาคณบดี และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะฯ

18 ก.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

.

📢 ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมประชุม

เพื่อรับฟังกระบวนการสรรหาคณบดี และเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะฯ

.

📅ในวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

ณ อาคาร บร.5 ห้อง S-106 และ

🧑🏻‍💻 ออนไลน์ทาง Microsoft Team : https://bit.ly/3uWZacw

.

📄โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ

(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

(2.1) สภาพปัญหาการบริหารงานของคณะฯ ในปัจจุบัน

(2.2) เสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

(2.3) เสนอแนะทิศทางของคณะฯ ในอนาคต

(2.4) เสนอแนะคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์