ท่านบุญชู ตรีทอง มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

30 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ท่านบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และผู้มีอุปการคุณของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลำปางและกฏหมาย, รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.ศูนย์ลำปาง

โดยนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากท่านบุญชู ตรีทอง ในปีการศึกษา 2565 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 568,800 บาท