การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 65

4 ส.ค. 2022 | ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2565
โปรดดำเนินการขอแจ้งจบการสำเร็จการศึกษา ดังนี้

  1. แจ้งขอจบการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ที่ www.reg.tu.ac.th ภายในวันเวลาที่กำหนดระหว่างวันที่ 8 – 21 สิงหาคม 2565
  2. โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรที่หน้าเว็บคณะ https://sci.tu.ac.th/links-for-students-th สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2561 และ https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 2556 แก้ไข 2558 กรอกข้อมูลในใบกระจายโครงสร้างหลักสูตรให้ครบถ้วน ส่งไฟล์ใบกระจายโครงสร้างที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้งานวิชาการคณะฯ ตรวจสอบเป็นไฟล์ pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ โดยส่งที่ลิงก์ https://forms.gle/YNonDNRd7hS9GGHd6 ภายในวันที่ 8 – 23 สิงหาคม 2565

.