SCI-TU ขอแสดงความยินดีแก่ นายชานนท์ สมจิตรกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศรอบ Semi-Final การแข่งขันเล่าเรื่องวิทย์ในสามนาที ภายใต้งานวิจัยหัวข้อ “ซิลเวอร์ทำลายเร็ว ไฮโดรเจลให้กระดูก”

26 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

.

SCI-TU ขอแสดงความยินดีแก่ นายชานนท์ สมจิตรกุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศรอบ Semi-Final การแข่งขันเล่าเรื่องวิทย์ในสามนาที

ภายใต้งานวิจัยหัวข้อ “ซิลเวอร์ทำลายเร็ว ไฮโดรเจลให้กระดูก”

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ รศ.ดร.ชิราวุฒิเพชรเย็น, ผศ.ดร.ปัญจพร วงศ์วิทยากูล, ดร.เอกรัฐ หิตโกเมท, ดร.ศานตมน เพ็งอุบล

ก้าวสู่รอบไฟนอลภาษาอังกฤษ เพื่อเฟ้นหานักพูด เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขัน Famelab International 2022

โดยงานวันนี้จัดขึ้นที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดําเนินการจัดโครงการแข่งขัน“FameLab Thailand 2022” เพื่อส่งเสริมการสร้าง สังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสําคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ของผู้ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

.

รศ.ดร.ชิราวุฒิเพชรเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา