ผู้บริหาร SCI-TU ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปี 2565 ในงาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

27 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร SCI-TU นำโดย อ.ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา รศ.ดร.วรางคณา สมพงษ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัย อ.ธนิกา หุตะกมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณโนรี เทียนขวัญ เลขานุการคณะฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ให้กับผู้เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2565 ในงาน “ร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน” โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต