ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ เข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี”

3 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

📢 ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะฯ
เข้าร่วมรับฟังการแถลงแนวทางการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และตอบรับการทาบทาม ให้ดำรงตำแหน่ง “คณบดี”
.
📅 ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 9.45 น. เป็นต้นไป
ณ อาคาร บร.5 ห้อง S-106 และ
🧑🏻‍💻 ออนไลน์ทาง Microsoft Team
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axsm12pazKeEW7faL84IAK7KMQ2qozpegyOKbXeDYe1s1%40thread.tacv2/1662349690951?context=%7b%22Tid%22%3a%220a43deb9-efb0-4f46-8594-71899230fda6%22%2c%22Oid%22%3a%2261f2ae2c-a349-47a5-a434-8cfd05a7d10f%22%7d

ประกาศฉบับที่-3-ประกาศผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติ