หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ SCI-TU เข้ารับการตรวจเยี่ยม จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

1 ก.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารับการตรวจเยี่ยม จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้อนรับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรี อว. พร้อมคณะ เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้คณะและสถาบันต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรในโครงการดังกล่าวนำเสนอผลการดำเนินงาน

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วิลาวรรณ รักผกาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและการคลัง พร้อมด้วย รศ.ดร.ประภาศรี เทพรักษา ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร ผศ.ดร.สุธีรา วัฒนกุล ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร รศ.ดร.ชนาธิป สามารถ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมี และผศ.ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอัจฉริยะ และนักศึกษาคณะฯ เข้านำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในช่วงที่ผ่านมา

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร Pilot Plant และอาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทั้งนี้คณะจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมอาคาร Pilot Plant และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกด้วย