ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกีรตยาจารย์ และครูดีเด่น ประจำปี 2565

8 ก.พ. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะฯ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกีรตยาจารย์ และครูดีเด่น ประจำปี 2565 ดังนี้

กีรตยาจารย์ ระดับคณะ ประจำปี 2565

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ครูดีเด่น ระดับคณะ ประจำปี 2565

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

กีรตยาจารย์ ระดับสาขาวิชา ประจำปี 2565

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย สาขาวิชาเคมี

ครูดีเด่น ระดับสาขาวิชา ประจำปี 2565

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี ศรีชนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์ สาขาวิชาเคมี
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาธร ธะนานทอง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

.