SCI-TU เป็นเจ้าภาพจัดกาปรระชุม สภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566

26 มิ.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยในช่วงเช้าวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ซึ่งนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ประธานสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก่อนการเริ่มประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ ตู้จินดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

วาระการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย เรื่อง Platform พัฒนากำลังคนของ สอวช. การนำเสนอของ Huawel Acadamy, บริษัท Saleforces ความร่วมมือกับองค์การ IUCN ความคืบหน้าในการพัฒนากำลังคนร่วมกับ บพค. ทางด้าน Carbon net zero ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และทุนโครงการ วมว.

.