SCI-TU จัดโครงการอบรมทักษะด้านการประกันคุณภาพ AUN-QA เพื่อยกระดับความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA และเตรียมความพร้อม ให้กับคณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะฯ

13 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 3 (SC3) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมทักษะด้านการประกันคุณภาพ AUN-QA โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีย์กมล รัชนกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ SCI-TU เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU

รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU กล่าวถึงโครงการอบรมในครั้งนี้ว่า

ในการสัมมนาวันนี้ออกแบบมาเพื่อยกระดับความเข้าใจโดยรวมของเราเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) และเตรียมความพร้อมสำหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียมกับมาตรฐานของคู่สัญญาในอาเซียน  เรามีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยุคใหม่ เราเชื่อมั่นว่าวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของหลักสูตรของคณะฯ เรามีบทบาทสำคัญ ในการจัดกิจกรรมอบรมในวันนี้เป็นความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของการดำเนินการของฝ่ายแผนฯ ของคณะ ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ในขณะที่อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกๆ ท่านมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำความเข้าใจและใช้เกณฑ์ AUNQA เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของการฝึกอบรมนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA สามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร มีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระของเกณฑ์ AUN-QA