SCI-TU ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร “ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน University Students’ Science,Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ”

15 พ.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ

13 พฤษภาคม 2566 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ร่วมกับทูตฝ่ายวัฒนธรรมและสื่อมวลชน สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มีการแข่งขัน Uni Talks เพื่อรับรางวัลการประกวดในโครงการ University Students’ Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เวทีสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา
ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM คลองห้า จ.ปทุมธานี

.

นางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

.

นางสาวปวันพัสตร์ เล่นทัศน์  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวข้อ “ข้าวทุกจาน อาหารทุกอย่าง”
เผยความรู้สึกว่า

“สำหรับเทคนิคการสื่อสารคือการเป็นตัวของตัวเอง และสามารถนำสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการฝึกซ้อม และจากสิ่งที่เคยลงมือทำในแต่ละครั้ง ค่อย ๆ หล่อหลอมทำให้มีวันนี้ได้ ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้เราได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในเวทีของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญคือได้รู้จัก พี่ ๆ และเพื่อน ๆ รวมทั้งวิทยากรในการมาร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ทำให้เราได้เปิดกว้างด้านทัศนวิสัยของเรามากขึ้น”

.