นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ SCI-TU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากงานประกวดนวัตกรรมประกันภัย OIC INSURTECH AWARD 2023

17 ก.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ SCI-TU คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากงานประกวดนวัตกรรมประกันภัย OIC INSURTECH AWARD 2023 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ทีม นานุดต่างดาว นักศึกษาชั้นปี 3 สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  • นางสาวธนพร รักจรรยาบรรณ
  • นายสุดยอด สุดลาภา

รางวัลชมเชย
ทีม Siri มงคล ชั้นปี 4 สมาชิกในทีมประกอบด้วย

  • นางสาวณัฐณิชา ณรงค์ชัยวิวัฒน์
  • นางสาววีนัส สังข์ทอง
  • นางสาววรรณรดา ศรีกิตติทัศณ์

สำหรับงานงานประกวดนวัตกรรมประกันภัย OIC INSURTECH AWARD 2023 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ SCI-TU เข้าร่วมแข่งขันมาโดยตลอด 4 ปี ซึ่ง

  • ปีแรก (2020) ได้อันดับ 1 และ อันดับที่ 2
  • ปีที่ 2 (2021)  ได้อันดับ 4
  • ปีที่ 3 (2022) คว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 3 รางวัล คืออันดับที่ 2, 3 และ 4
  • ปีที่ 4 (2023) คว้ารางวัลมาได้ทั้งสิ้น 2 รางวัล คืออันดับที่ 2 และ 5

ในปีนี้ (2023)  ทีมที่เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้าย มี นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 6 ทีม จากจำนวนทีมนักศึกษา 242 ทีมจากทั่วประเทศ