ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “การวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (Operations Research Network 2024 Conference: OR-NET 2024)”

20 ต.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ

“การวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 (Operations Research Network 2024 Conference: OR-NET 2024)”
จัดโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🗓️ วันที่ : 28–30 มีนาคม 2567
📍 สถานที่ : เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The Cavalli Casa Resort, Ayutthaya)
🎯 รูปแบบการนำเสนอ : Oral Presentation

⭐️ การเผยแพร่ผลงาน :
1️⃣ A proceeding for OR-NET 2024, and two journal publications.
2️⃣ Thai Journal of Operations Research (Indexed in TCI: Tier 1)
-> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/TJOR
3️⃣ Science & Technology Asia (Indexed in Scopus: Q3)
-> https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/SciTechAsia/index

📌 Deadline for Full Paper Submission: 31 ธันวาคม 2566
📌 Website: https://www.ornet2024.com/
📌 Facebook: https://www.facebook.com/ornet202/

✅ Scope and Interest:

The Topics of the OR-NET 2024 include, but are not limited to, the following:
1. Computational Science and Applied Mathematics
2. Computing and Information Technologies
3. Continuous or Discrete Optimization and Mathematical Modelling
4. Data Analytics, Machine Learning and Artificial Intelligence
5. Decision Analysis and Multi-criteria Optimization
6. Decision Support System in Service, Healthcare, Manufacturing, etc.
7. Game Theory, Graph Theory and Network Algorithms
8. Geographic Information Science
9. Heuristics and Metaheuristic Algorithms
10. Logistics and Supply Chain Management
11. Probability and Applied Statistics
12. Production, Manufacturing and Operations Management
13. Scheduling and Project Management
14. Simulation Modelling
15. Stochastic Process and Modelling
16. Applications in Industries, Actuarial Science, Business, Economic, Financial Engineering, etc.

ติดต่อสอบถาม:
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-mail: ornet2024@gmail.com
Facebook Chat: ORNET 2024

https://www.facebook.com/ornet202/

.