SCI-TU คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทะประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

10 ก.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมสร้างความรู้ เพิ่มศักยภาพ พัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษา รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานในภาคฤดูร้อนอีกด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เกิดขึ้นเนื่องจากหลักสูตรวิทยาการประกันภัยได้กำหนดเป้าประสงค์เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการประกันภัย เพื่อรองรับตำแหน่งงานที่หลากหลายแขนงวิชาชีพในธุรกิจประกันภัย โดยหนึ่งในแผนกลยุทธ์การบริหารหลักสูตร เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสรรค์ระบบนิเวศการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาการประกันภัย ที่ทันสมัยและตรงความต้องการของตลาด”

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้มีเจตนารมณ์ ที่จะร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิต ในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง”

คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ ความรู้ในสาขาวิชารวมถึงความรู้ด้านธุรกิจประกันชีวิตในระหว่างการศึกษา และรวมถึงการเสริมทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ให้เกิดความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างเกิดประสิทธิผล”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ในครั้งนี้จัดขึ้น วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง S-205 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต