คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร SCI-TU ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565

12 ก.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

12 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี ทีมบริหาร และบุคลากร SCI-TU ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยได้รับเกียรติจาก
รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ภญ.กุสาวดี เมลืองนนท์ คณะกรรมการฯ
ผศ.พ.ต.ต.หญิง.ดร.คัติยา อีวาโนวิช คณะกรรมการฯ
ผศ.ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์ คณะกรรมการฯ

ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้คณะฯ นำจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนามาปรับใช้ในการพัฒนาคณะสู่ความเป็นเลิศต่อไป