คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ (SCI TU) โดยหมวดแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2

30 พ.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​ (SCI TU) โดยหมวดแผนและประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ครั้งที่ 2 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ คณิตา ตังคณานุรักษ์ สำนักงานพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI TU กล่าวเปิดโครงการฯ​ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดการอบรม​ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567

โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ SCI TU เข้าร่วม
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้อง S-102 อาคาร บร.5