โพสต์เดียวจบเกี่ยวกับ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 ก.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

จุดเริ่มต้นของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2529 เป็นคณะลำดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นคณะแรกที่ตั้งขึ้น ณ ศูนย์รังสิต ด้วยนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่ก่อตั้งเป็นแห่งที่ 18 ของประเทศ ในขณะนั้น

ในระยะแรกคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ใช้ตึกโดม (ปัจจุบันเรียกว่าอาคารโดมบริหาร) เป็นที่ทำการของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ โดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนใน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต่อมาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ได้ขยายการเรียนการสอนในสาขาวิชาเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ควบคู่กับมหาวิทยาลัยก่อตั้งคณะวิชาใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ ฯ ได้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดให้กับทุกคณะวิชา ณ ศูนย์รังสิต

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มีสาขาวิชาทั้งหมด 10 สาขาวิชา และเปิดการเรียนการสอนครบทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS)
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (DEPARTMENT OF PHYSICS)
 • สาขาวิชาเคมี (DEPARTMENT OF CHEMISTRY)
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (DEPARTMENT OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน (DEPARTMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT TECHNOLOGY)
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (DEPARTMENT OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ (DEPARTMENT OF MATERIALS AND TEXTILE TECHNOLOGY)

เปิดแต่ละสาขาในคณะวิทยาศาสตร์ฯ เรียนอะไรบ้าง มีหลักสูตรอะไรบ้าง

 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ เปิดสอน 7 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประกันภัย
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ เปิดสอน 2 หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิชาเคมี เปิดสอน 1 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  เปิดสอน 3 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ประยุกต์)
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีการเรียนรู้)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดสอน 1 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เปิดสอน 1 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน เปิดสอน 1 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปิดสอน 2 หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดสอน 2 หลักสูตร 
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ เปิดสอน 2 หลักสูตร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มาเรียนกับเราที่นี่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นครอบคลุมเนื้อหาอย่างเข้มข้นของสายวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ ผสมผสานวิทยาศาสตร์ประยุกต์เทคโนโลยี เน้นการนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์แก่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม หรือใช้หลักสูตรบูรณาการหลายศาสตร์เพื่อการสร้างนวัตกรรมก่อให้เกิดมูลค่าในเชิงสร้างสรรค์และพาณิชย์ โดยการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ฯ มุ่งเน้นให้เนื้อหาบทเรียนมีความทันสมัยสอดรับกับยุคสมัยและความต้องการของสังคม 

ติดตามข่าวสารของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ที่ https://sci.tu.ac.th/