นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอม เทอม 1/65ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 65

7 มิ.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนการศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์ขอผ่อนผันค่าเทอม เทอม 1/65
ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 65

  1. ดาวน์โหลดเอกสารคำร้องทั่วไป พร้อมเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
  2. ดาวน์โหลดเอกสารยินยอมผู้ปกครอง พร้อมเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วน
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับว่า “รับทราบการผ่อนผันค่าธรรมเนียมฯ ของบุตร”
    สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกินเดือนกันยายน

เอกสารดาวน์โหลดได้ที่ https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th/
สแกนเอกสารและส่งได้ที่ฝ่ายวิชาการ อีเมล scitu_edu@sci.tu.ac.th