วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ “จะได้ไม่ลืมกัน” จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566

22 ก.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันวานที่ภาคภูมิ สู่วัยเกษียณที่ภูมิใจ “จะได้ไม่ลืมกัน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ของคณะฯ ประจำปี 2566 ในวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้อง S-106 อาคาร บร.5

ซึ่งในปีนี้มีผู้ผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 9 ท่าน แบ่งเป็นอาจารย์ 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 6 ท่าน

ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ ทวีสุข
2. รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี เต็มธนาภัทร์
4. คุณประไพ เทียนเทพ
5. คุณบรรจง ไชยฤกษ์
6. คุณสมทรง ชอบธรรม
7. คุณอิสรีย์ วารักดี
8. คุณสมนึก บัวเขียวอ่อน
9. คุณวิรัช เกิดแก่น

ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกฤษ ตันตราวงศ์ บรรเลงและขับร้องเพลง และรองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประพันธ์บทกลอนที่ร้อยเรียงรายชื่อของผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 9 ท่าน และอ่านให้กับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้เกษียณอายุราชการในงาน

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นจำนวน 50,000 บาท อีกด้วย

.