Change Language:  ภาษาไทย

เรียนที่ SCI-TU

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขานี้จะได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร การประกันคุณภาพอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร เคมีอาหาร การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของอาหาร การสุขาภิบาลสำหรับผู้ผลิตอาหาร การตลาดของอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์อาหาร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับอาหาร เป็นต้น ไปพร้อมกับการเสริมประสบการณ์เรียนรู้ในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ หรือต่อยอดกับการทำงานหรือธุรกิจของตนเองในอนาคตได้ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

หลักสูตรนี้ได้บูรณาการพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ควบคู่กับความรู้ทางเทคโนโลยีเฉพาะทางอาหาร เสริมประสบการณ์เรียนรู้จากการดูงานและฝึกงานในหน่วยงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ตรงในสาขาวิชาฯ ที่พร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร

Food Science and Innovation หรือที่เรียกกันว่า FIN เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารสายพันธุ์ใหม่ ที่มุ่งเน้นให้น้องๆ สามารถเป็นนักนวัตกรรมทางอาหารที่รู้ลึก รู้จริง ลงมือปฏิบัติจริง แก้ไขปัญหาได้จริง ผ่านการฝึกฝนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อสร้างบุคลากรที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหารกับศาสตร์อื่นๆได้อย่างเหมาะสม
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นนวัตกรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร และฝึกกระบวนการคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับเริ่มต้นธุรกิจอาหารอีกด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม