ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย SCI-TU ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564

24 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวและกิจกรรมวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียติบัตรในงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563 – 2564 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมโดมบริหาร 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับนักวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

ผู้ได้รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI, SCOPUS ที่มีค่า Impact Factor รวมจำนวนบทความมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2561-2562) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

ผู้มีผลงานจดสิทธิบัตร ประจำปี 2563
– อาจารย์เสรณี ศรีสุข
– รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ

ผู้มีผลงานจดอนุสิทธิบัตร ประจำปี 2563
– รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา สมพงษ์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศากยวงศ์
– รองศาสตราจารย์ ดร.เทพปัญญา เจริญรัตน์
– รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล

ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2563
– รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี เทพรักษา
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร
– รองศาสตราจารย์ ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา วัฒนกุล
– รองศาสตราจารย์ ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุวดี ก้องพารากุล
– รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภารัตน์ ศรีธเรศ
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ประทุมพงษ์
– อาจารย์ ดร.ณัฐพล นาคปฐมกุล         
– รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร ใจสุทธิ
– รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร ยังวิเศษ
– อาจารย์ ดร.สุภาดา คนยัง
– รองศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์

ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประจำปี 2563
– รองศาสตราจารย์ ดร.ศรุต อามาตย์โยธิน

ผู้ได้รางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

ผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นระดับคณะ ประเภทอาจารย์ ประจำปี 2564
– อาจารย์ ดร.สุพัตรา สุภาวงค์

ผู้ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณทางด้านการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจำปี 2564
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร บุญยืน

ผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่ผ่านสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2564
– รองศาสตราจารย์ ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น