ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิจัยในระดับนานาชาติ The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation Young Rising Stars of Science 2021 “Science for SDGs: Challenges and solutions”

3 พ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงานวิจัยในระดับนานาชาติ
The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation Young Rising Stars of Science 2021
“Science for SDGs: Challenges and solutions”

🗓ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ในรูปแบบออนไลน์

🥈🏆 รางวัล Siver Prize
หัวข้อ Biocomposite Hydrogel Loaded with Indigo Extract for Cosmetic Applications
โดย Ms.Patcharee Kulrit
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิรมล ศากยวงศ์ และอาจารย์ ภูภิภัทร ใจแก้ว
🥉🏆 รางวัล Bronze Prize
หัวข้อ Biocomposite Hydrogel Loaded with Indigo Extract for Cosmetic Applications
โดย Mr. Sukal Wasutaputtipong ,Ms. Chinananth Limtanapunyaporn
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ภูมินาถ ชื่นชมรัตน์
🥉🏆 รางวัล Bronze Prize
หัวข้อ Designing Environmentally Friendly Building: The Case of Nature Study Center in Bang Pu Wetlands, Samut Prakan Province
โดย นางสาวประกายดาว นนทะศรี ,นางสาวธณัณณัฐ ทำมะสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.วนารัตน์ กรอิสรานุกูล และอ.ดร.อมรเทพ จิรศักดิ์จำรูญศรี