ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา คำภา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation

8 ธ.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

🎉🎉คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรลดา คำภา นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุ

🥇 ได้รับรางวัล Oral Presentation
ผลงาน Recycling of Exhausted Dust from Regenerator of Glass Furnace in Glass Batch Melting
🗒การนำฝุ่นจากรีเจนเนอเรเตอร์ซึ่งเป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมการผลิตแก้วกลับมาใช้ใหม่ โดยใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการหลอมแก้วให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์แก้วที่ได้มาตรฐานโรงงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นันทพร คงคะจันทร์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รศ.ดร.เบญญา เชิดหิรัญกร

จากงานประชุมระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021
ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี